Sothis Wrocław

OFERTA

OKRESOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Ustawa Prawo Budowlane obliguje właścicieli lub Zarządców istniejących budynków, obiektów budowlanych do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznej sprawności. Przeglądy dzielą się na półroczne, roczne i pięcioletnie.

Zakres terytorialny: Wrocław i okolice, województwo dolnośląskie.

Zakres kontroli Przegląd półroczny
(dla budynków o pow. zabudowy powyżej 2000 m2)
Przegląd
roczny
Przegląd pięcioletni
Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

+

+

+

Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska

+

+

+

Instalacje gazowe

+

+

+

Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

+

+

+

Przydatność do użytkowania, estetyki oraz otoczenie obiektu

+

Instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

+

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem obiektu budowlanego podczas jego eksploatacji. Książkę należy prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, czyli dla tych obiektów na wybudowanie których potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Zakres terytorialny: Wrocław i okolice, województwo dolnośląskie.

Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Książka scala dokumentację budowlaną dotyczącą danego obiektu tj. informację o dokumentacji budowlanej jaka była opracowana dla budynku przed i po oddaniu go do użytkowania. W książce znajdziemy również podstawowe informacje o samym obiekcie.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane. Również ten sam przepis określa jakie obiekty zwolnione są z obowiązku prowadzenia KOB.

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się wykonywaniem wielobranżowych projektów budowlanych, wykonawczych nowych budynków jak również związanych z modernizacją, zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych.

  • W imieniu Inwestora dokonujemy wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

NADZÓR INWESTORSKI

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Nasza praktyka zawodowa ukierunkowana jest na duże i ciekawe inwestycje m.in.: Galeria Warmińska w Olsztynie, Centrum Konferencyjno – Targowe Arena Ostróda, EC1 Zachód w Łodzi, Modernizacja kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie, Budowa budynku wielorodzinnego w Słupsku, Budowa internatu w Warszawie, Budowa budynku magazynowo – biurowego Pneumatyka Sp. J. w Olsztynie oraz wiele innych inwestycji związanych z budową, modernizacją budynków w zakresie konstrukcyjnych, wykończeniowym oraz zewnętrznych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji bytowej i pożarowej, klimatyzacji, instalacji tryskaczowych, mgły wodnej, instalacji gaszenia gazem Novec, BMS.

Zakres terytorialny: Wrocław i okolice, województwo dolnośląskie.

  • Mamy bogate doświadczenie w znajomości procedur dotyczących uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie różnego rodzaju obiektów budowlanych.
  • Oferujemy profesjonalne usługi w ramach nadzoru inwestorskiego, które uchronią Inwestora od błędów wykonawczych.

Oni nam już zaufali